Πανεπιστημιακή e-επιμόρφωση στην Επιστήμη, Τεχνολογία, Κοινωνία

2016-11-08

Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στους τομείς της Τεχνολογίας, της Επιστήμης και της Κοινωνίας χορηγεί το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε απόφοιτους Λυκείου ή κατόχους πτυχίου ΑΕΙ που θα παρακολουθήσουν τις τρεις θεματικές του νεότευκτου προγράμματος εκπαίδευσης από απόσταση, μέσω Διαδικτύου.

  • Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι πέντε μήνες, ο εκτιμώμενος χρόνος ενασχόλησης 105 ώρες και αντιστοιχεί σε 8,75 βαθμούς ECVET -το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και αποτελεί το τεχνικό πλαίσιο για τη μεταφορά, την αναγνώριση και τη συσσώρευση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός προσώπου με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικού προσόντος. Το κόστος φοίτησης είναι 650 ευρώ.

Ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ιστορίας της Τεχνολογίας στους Νεότερους Χρόνους, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Τύμπας Αριστοτέλης, ο οποίος έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας. Οι συγγραφείς του εκπαιδευτικού υλικού είναι μέλη ΔΕΠ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ή και ειδικοί εμπειρογνώμονες με ιδιαίτερη συγγραφική καταξίωση.

Το περιεχόμενο του προγράμματος

1. Ιστορία

Οι εκπαιδευόμενοι μετά από μια μικρή εισαγωγή «θα δουν» στιγμιότυπα από την αρχαιότητα και θα μάθουν για τις διαδικασίες κατανόησης και εξήγησης των φυσικών φαινομένων από τους διάφορους λαούς της Μεσογείου, Αιγύπτιους, Βαβυλώνιους και Έλληνες, καθώς και την ανάπτυξη όψεων του τεχνικού πολιτισμού τους την περίοδο αυτή.

Θα ακολουθήσουν στιγμιότυπα από την εποχή του Διαφωτισμού, την εποχή που θεωρείται ότι εδραιώνεται η νεότερη επιστήμη με την ηγεμονία του νευτώνειου προγράμματος. Από την οπτική της ιστορίας της τεχνολογίας, η περίοδος αυτή για το δυτικό κόσμο είναι η εποχή του Ατμού και περιγράφεται ως η Βιομηχανική Επανάσταση. Η ενότητα περιλαμβάνει την παρουσίαση κομβικών ιστοριών, όπως η συγκρότηση επιστημονικών και τεχνικών κοινοτήτων, τα πρώτα επιστημονικά και τεχνικά εργαστήρια, η αυτονόμηση επιστημονικών πειθαρχιών όπως η χημεία, οι πρώτες ατμομηχανές και η δημιουργία των πρώτων εργοστασίων στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, οι τεχνολογικές αλλαγές στις επικοινωνίες και τις μεταφορές καθώς και, η δημιουργία τεχνικών δικτύων και υποδομών.

Μετά τη Βιομηχανική επανάσταση, διδάσκεται η ιστορία από τον 17ο ώς τα μέσα του 19ου αιώνα για τη χρήση πειραματικών συσκευών και τεχνικών για τη διεξαγωγή πειραμάτων με τον ηλεκτρισμό από διάφορους φυσικούς φιλοσόφους και επιστήμονες, καθώς και στον τρόπο που τα πειράματα αυτά άλλαξαν την οπτική τους ως προς το φαινόμενο του ηλεκτρισμού. Καλύπτονται όψεις των όρων με τους οποίους η επιστήμη του ηλεκτρισμού αξιοποιήθηκε στην κοινωνία, αρχικά ψυχαγωγικούς και παιδαγωγικούς, και εν συνεχεία βιομηχανικούς και μαζικά εμπορικούς.
Στην ίδια ενότητα, ο σπουδαστής εισάγεται στην επιστήμη κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Με επίκεντρο τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, επιχειρείται να δοθεί μια συνολική εικόνα της τεχνολογίας και της επιστήμης στον εικοστό αιώνα, η οποία θα επικεντρώνεται τόσο στον ακαδημαϊκό ερευνητικό χώρο, όσο και σε βιομηχανικούς και κρατικούς θεσμούς.
Το μάθημα της ιστορίας της Επιστήμης και Τεχνολογίας ολοκληρώνεται με το θέμα του φύλου και τις έμφυλες διακρίσεις, με αντιπροσωπευτικές ιστορίες της επιστήμης και της τεχνολογίας.

2. Επιστήμη, Τεχνολογία και Πολιτική

Στο δεύτερο μάθημα του αντικειμένου, το πρόγραμμα εστιάζει στην σχέση της επιστήμης/τεχνολογίας με την πολιτική και ξεκινά με μια εισαγωγή στους θεσμούς της επιστημονικής/τεχνολογικής πολιτικής στις ΗΠΑ, τη Βρετανία, την Ε.Ε. αλλά και στην Ελλάδα. Το μάθημα εμβαθύνει στη σχέση αυτή, εστιάζοντας στις διαδικασίες με τις οποίες διαμορφώνεται ο λόγος των ειδημόνων καθώς και στους τρόπους που η εκφορά του λόγου τους διαμορφώνει την εκάστοτε πολιτική στους τομείς αυτούς.
Επίσης, ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην καινοτομία σήμερα ως κομβικής για τη διαμόρφωση δημόσιας και επιχειρηματικής πολιτικής. Το μάθημα επεκτείνεται στην έννοια της «διακινδύνευσης» κατά τη μελέτη των φαινομένων της επιστήμης και της τεχνολογίας -οι θεωρήσεις που έχουν διαμορφωθεί κ.ά.

  • Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση του ρόλου των κοινωνικών κινημάτων στη διαμόρφωση της πολιτικής στην επιστήμη και την τεχνολογία -ποια είναι, τι πρεσβεύουν και ποιος ο ρόλος τους ως φορείς τεχνολογικής και επιστημονικής γνώσεις. Όπως αναφέρεται στον οδηγό του προγράμματος, πολυάριθμες ακαδημαϊκές σχολές έχουν τονίσει την συμβολή της κοινωνίας των πολιτών στην παραγωγή γνώσης και επιστημονικών πολιτικών: γκρουπ ασθενών, αναπηρικές και περιβαλλοντολογικές οργανώσεις, αντιπυρηνικοί ΜΚΟ, πολίτες εναντίον των μεταλλαγμένων κ.ά., συνθέτουν ένα πολύχρωμο μωσαϊκό κοινωνικών ομάδων που αμφισβητούν την αυθεντία των ειδικών της επιστήμης και της τεχνολογίας και διεκδικούν το δημοκρατικό τους δικαίωμα και ενεργή συμμετοχή στην παραγωγή τεχνολογικό-επιστημονικής γνώσης.

Το δεύτερο μάθημα ολοκληρώνεται με μια διδακτική ενότητα αφιερωμένη στην αναπηρία: επιδιώκει την ανάλυση της αναπηρίας όχι αποκλειστικά ως ένα σωματικό μειονέκτημα ή μια κοινωνική κατασκευή αλλά ως ένα δυναμικό φαινόμενο/κατάσταση, η οποία προκύπτει από την ταυτόχρονη αλληλεπίδραση μεταξύ ατόμων με κάποια μορφή αναπηρίας και απροσπέλαστων υποδομών, προκαταλήψεων, μη προσβάσιμης δημόσιας διοίκησης κ.ά.

3. Επικοινωνία της Επιστήμης

Στο τρίτο σκέλος του προγράμματος, διδάσκεται η Επικοινωνία της Επιστήμης, την τέχνη της συνεισφοράς στην κατανόηση των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων. Στην ενότητα αυτή, αναλύεται ο ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, της μπλογκόσφαιρας με αντικείμενο την επιστήμη και την τεχνολογία, δεν λείπει η ανάλυση του ρόλου των δημοσιογράφων επιστήμης-τεχνολογίας.

  • Ιδιαίτερα σημαντική ενότητα, η 5η του τρίτου μαθήματος του προγράμματος που αφορά την επιτυχή χρήση μεταφορών στη δημοσιογραφική κάλυψη θεμάτων επιστήμης και τεχνολογίας. Στο θέμα αυτό, το πρόγραμμα αναλύει ειδικότερα το θέμα της δημοσιογραφίας για τις βιοεπιστήμες και την βιοτεχνολογία και πώς ο Τύπος -διεθνής και ελληνικός- αναπαράγει και διαμορφώνει μια δημόσια εικόνα για τις εν λόγω επιστήμες.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την τελευταία διδακτική ενότητα του τρίτου μαθήματος που αφορά στις τεχνικές, τους μηχανισμούς και τις μεθόδους με τις οποίες το κοινό μπορεί να συμμετέχει όχι μόνο στην επικοινωνία της επιστήμηςαλλά και στη διαμόρφωση της έρευνας κατά τη διάρκεια της εκπόνησής της, μέσω world cafe, συνέδρια, ειδικές ομάδες κ.ά.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα μπορεί να υποστηρίξει όσους/ες εργάζονται ή επιδιώκουν να σταδιοδρομήσουν (στην Ελλάδα ή το εξωτερικό):

  • στη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση (π.χ. σε υπουργεία και υπηρεσίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη, την οικονομία, το περιβάλλον, την ενέργεια, την υγεία, την παιδεία)
  • ως στελέχη σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας που βασίζονται στην επιστήμη και την τεχνολογία (π.χ. τεχνικοί και μηχανικοί όλων των κατηγοριών, επιστήμονες, ειδικοί στη διοίκηση επιχειρήσεων, την επιχειρηματική πολιτική, την επικοινωνία)
  • ως δημοσιογράφοι ειδικευμένοι στην κάλυψη θεμάτων επιστήμης και τεχνολογίας
  • ως εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • σε θεσμούς που σχετίζονται με τον πολιτισμό και τις τέχνες (π.χ. εκδοτικούς οίκους, μουσεία και κέντρα διάδοσης επιστημών και τεχνολογίας, κινηματογραφική βιομηχανία)
  • σε οργανισμούς, πρωτοβουλίες, κινήσεις ή κινήματα που σχετίζονται με πτυχές της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://elearn.elke.uoa.gr/show_programs.php?catID=all&prID=606

Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία των Προγραμμάτων στα τηλέφωνα 210 3689354 και 210 3689381, ή να στείλετε e-mail στη διεύθυνση: elearn-secretariat (at) elke.uoa.gr