EETT: Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης για χρήση ζώνης 1785-1800MHz και εναλλακτικές μεταφοράς ραδιοφωνικού προγράμματος - Διαβάστε Απαντήσεις ΕΙΙΡΑ, ΕΡΤ & άλλων!

2016-11-25

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ανακοινώνει την ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τη χρήση της ζώνης 1785-1800 MHz καθώς και εναλλακτικές για τη μεταφορά ραδιοφωνικού προγράμματος.

Η Δημόσια Διαβούλευση έλαβε χώρα από την 5η Οκτωβρίου 2016 μέχρι την 4η Νοεμβρίου 2016 και σε αυτή συμμετείχαν οι:

Κωνσταντίνος Π. Φρυδάς
Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση
Χρήστος Κοντοσώρος
Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αττικής

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού Δημόσιων Διαβουλεύσεων της ΕΕΤΤ (Απ. 375/10, ΦΕΚ 314/Β/16-04-2006) η ΕΕΤΤ δημοσιεύει αυτούσιες τις απαντήσεις των ενδιαφερομένων που δεν έχουν χαρακτηριστεί εμπιστευτικές και επομένως δεν εμπίπτουν στο άρθρο 11 του εν λόγω Κανονισμού.

Διαβάστε ακολούθως τις απαντήσεις:

Απάντηση της Ένωσης Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αττικής - ΕΙΙΡΑ (Μέσω του Προέδρους της κ. Παναγιώτη Κωστάκη):

Αναφορικά με το νέο πλαίσιο που θα διαμορφωθεί για τις ζεύξεις μεταφοράς ραδιοφωνικού προγράμματος, σε συμμόρφωση στην υπ' αριθ. 2014/641/ΕΕ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες (ζεύξεις) δεν μπορούν πλέον να λειτουργούν στη ζώνη 1785-1800 MHz, θέτουμε υπ' όψιν σας τα εξής:
Όπως γνωρίζετε, προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση στα ανωτέρω, αρκετοί ραδιοφωνικοί σταθμοί - μέλη της ΕΙΙΡΑ είναι υποχρεωμένοι να μεταφέρουν τη ζεύξη τους σε άλλη συχνότητα, γεγονός που απαιτεί την αντικατάσταση του υπάρχοντος τεχνικού εξοπλισμού και άρα συνεπάγεται σημαντικό κόστος και επιβάρυνση για τη ραδιοφωνική επιχείρηση. Υπό αυτή την έννοια, κάποιες επιχειρήσεις θα υποχρεωθούν, σε μια δύσκολη οικονομικά περίοδο για τα μέσα ενημέρωσης, να επιβαρυνθούν με επί πλέον δαπάνες, έναντι άλλων σταθμών, για τους οποίους δεν υφίσταται ζήτημα.
Ενόψει αυτών και προκειμένου να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση του νέου ραδιοεξοπλισμού, ζητούμε κατά το χρονικό διάστημα της προβλεπόμενης παράτασης έως 31-12-2017 (κατά την οποία θα υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη 1785-1800 MHz σε δευτερεύουσα βάση), να υπάρξει απαλλαγή από την καταβολή τελών για χρήση ραδιοσυχνοτήτων, για τους σταθμούς εκείνους που θα παραμείνουν μέχρι 31-12-2017 στις παραπάνω συχνότητες.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Απάντηση της ΕΡΤ Α.Ε. (Μέσω του Διευθυντή Ανάπτυξης & Λειτουργίας Δικτύων):

Σχετικά με το παραπάνω θέμα και δεδομένου ότι η Ε.Ρ.Τ. ΑΕ χρησιμοποιεί 13 δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για δισημειακές ραδιοζεύξεις μεταφοράς ραδιοφωνικού προγράμματος στη ζώνη 1700-1710 MHz και 7 δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για δισημειακές ραδιοζεύξεις μεταφοράς ραδιοφωνικού προγράμματος στη ζώνη 1785-1800 MHz, θεωρούμε απαραίτητη την συμμετοχή της εταιρείας στην δημόσια διαβούλευση. Σημειώνουμε επίσης ότι τα προαναφερθέντα δικαιώματα χρήσης, και των δύο κατηγοριών, λήγουν στις 31/12/2018.
Στην συνέχεια παρατίθενται οι απαντήσεις της Ε.Ρ.Τ. ΑΕ στις αντίστοιχες ερωτήσεις όπως τίθενται από την ΕΕΤΤ στο κείμενο της διαβούλευσης:
1. Επί της αρχής και δεδομένου ότι τα σχετικά δικαιώματα χρήσης που έχουν χορηγηθεί στην Ε.Ρ.Τ. ΑΕ λήγουν στις 31/12/2018, όπως προαναφέρθηκε, συμφωνούμε με τις μεταβατικές διατάξεις χρήσης της ζώνης 1785-1800 MHz για τις υφιστάμενες ζεύξεις μεταφοράς ραδιοφωνικού προγράμματος. Θεωρούμε βεβαίως αυτονόητο ότι αναλόγως των εναλλακτικών λύσεων για τη μεταφορά του ραδιοφωνικού προγράμματος που θα υιοθετηθούν, θα πρέπει να υπάρξει έγκαιρα μια συμφωνία για τα νέα δικαιώματα χρήσης που θα χορηγηθούν στην Ε.Ρ.Τ. ΑΕ, ώστε να προληφθεί η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού. Ταυτοχρόνως, δεν πρέπει να αποκλείεται και το ενδεχόμενο μιας μικρής χρονικής παράτασης, δεδομένου ότι προμήθειες τέτοιου είδους ραδιοεξοπλισμού για έναν οργανισμό όπως η Ε.Ρ.Τ. ΑΕ γίνονται μόνο μέσω διαδικασιών προμηθειών του Δημοσίου, που μπορεί να αποβούν ιδιαίτερα χρονοβόρες.
2. Εκτιμούμε ότι πρέπει να διατεθεί μια ζώνη συχνοτήτων με επαρκή χωρητικότητα φάσματος αποκλειστικά για μεταφορά ραδιοφωνικού προγράμματος.
Προτείνουμε ένα τμήμα της ζώνης αυτής να αφορά αναλογικές ζεύξεις με πλάνο διαυλοποίησης 250 KHz με εναλλαγή πόλωσης (μια συνηθισμένη πρακτική στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη) και το υπόλοιπο να αφορά ψηφιακές ζεύξεις με πλάνο διαυλοποίησης 1,75 MHz, ώστε να προβλεφθούν οι ανάγκες μεταφοράς T-DAB ραδιοφωνικού προγράμματος.
3. Θεωρούμε ότι πρέπει να προκριθεί η ζώνη 2025-2087,5 MHz για λόγους επάρκειας φάσματος και μακροχρόνιας προοπτικής. Βέβαια, αποτελεί θέμα το πώς θα επιτευχθεί το επιθυμητό σχήμα διαυλοποίησης για τις αναλογικές ζεύξεις και συνεπάγεται ότι θα πρέπει να μελετηθεί το κατά πόσο είναι εφικτή η τροποποίηση του σχετικού κανονισμού ώστε να συμπεριληφθούν οι αναλογικές ζεύξεις με εύρος διαύλου 250 KHz.
4. Βλέπε § 2.
5. Για λόγους που αναφέρθηκαν στην εισαγωγή του παρόντος κειμένου, για λόγους εξοικονόμησης πόρων αλλά και ομαλής μετάβασης στο νέο τοπίο μεταφοράς ραδιοφωνικού προγράμματος, η θέση της εταιρείας μας είναι υπέρ της πρώτης εναλλακτικής. Δηλώνουμε μάλιστα ότι τα ήδη υπάρχοντα δικαιώματα χρήσης στη ζώνη 1700-1710 MHz θα θέλαμε να ανανεωθούν ως έχουν και μετά τις 31/12/2018, διότι οποιαδήποτε μεταβολή θα προσκρούσει στην εγγενή αδυναμία προσαρμογής του υπάρχοντος εξοπλισμού.

Απάντηση του Κωνσταντίνου Π. Φρυδά, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, M.Sc.:

Καλή είναι η δημόσια διαβούλευση περί της εύρεσης δεύτερης ζώνης συχνοτήτων για τις ραδιοζεύξεις των ραδιοφωνικών σταθμών, αλλά το πρόβλημα των ραδιοσταθμών είναι το ακριβό ετήσιο τέλος.
Οι προτεινόμενες εναλλακτικές ζώνες συχνοτήτων από την ΕΕΤΤ είναι και αυτές στην (κάτω των 3GHz) ακριβότερη περιοχή συχνοτήτων του φάσματος.
Ως γνωστό, οι ραδιοσταθμοί προμηθεύτηκαν με αναλογικό εξοπλισμό ραδιοζεύξεων στην περιοχή των 1,7GHz, δεδομένης της τεράστιας διαφοράς κόστους μεταξύ του αναλογικού και του ψηφιακού εξοπλισμού.
Το ετήσιο τέλος που αναλογεί σε αναλογική ραδιοζεύξη κάτω των 3GHz για το απασχολούμενο εύρος των 200KHz, υπολογίζεται σε περίπου 900€ (1.200€ για την Αττική), με αποτέλεσμα ο κάθε εκχωρούμενος χιλιόκυκλος (KHz) να κοστίζει περίπου 5€ (5€/Κ^), ενώ στις ψηφιακές ραδιοζεύξεις των 8GHz είναι 0,13€/ΚΗz και των 13GHz είναι 0,04€/ΚΗz!
Αποτέλεσμα αυτών ήταν η μαζική ανάκληση των εκχωρημένων συχνοτήτων από τους ραδιοσταθμούς και η στροφή τους προς τις ελεύθερες άνευ τέλους ζώνες συχνοτήτων, με συνέπεια την μη εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας των ραδιοζεύξεων και την απώλεια εσόδων από το Δημόσιο.
Ορθότερη λοιπόν η μέριμνα μείωσης του ετήσιου τέλους των ραδιοφωνικών σταθμών, ώστε να μην κοστίζει ο χιλιόκυκλος εκατό φορές περισσότερο από ότι στις άλλες επιχειρήσεις ραδιοεπικοινωνιών.

Απάντηση του κ. Κοντοσώρου Χρήστου, Τεχνικού Διευθυντή του Ραδιοφωνικού Σταθμού SFERA 102.2 & DERTI 98.6

1. Συμφωνούμε με τις μεταβατικές διατάξεις χρήσης της ζώνης 1785-1800 MHz.
Τα δικαιώματα χρήσης στην ίδια ζώνη και με τα ίδια χαρακτηριστικά θα χορηγηθούν σε δευτερεύουσα βάση ως προς τις εφαρμογές audio PMSE, αλλά θα πρέπει να απολαμβάνουν προστασίας από οποιαδήποτε άλλη επιζήμια εκπομπή.
2. Ναι υπάρχει ανάγκη για την διάθεση νέας ζώνης (ή τμήματος αυτής), αποκλειστικά για τις αναλογικές ζεύξεις (ή και ψηφιακές 1,75 MHz), ειδικά μετά την απώλεια της ζώνης 1785-1800 αλλά και λόγω των αυξημένων αναγκών μεταφοράς ραδιοφωνικού προγράμματος πρ�ς τους αναμεταδότες.
3 .Προτείνεται η ζώνη ( Β ) 2025-2087,5 MHz λόγω της χωρητικότητας της (θεωρητικά 62,5 MHz) και της καλύτερης εναρμόνισης με τις διαστημικές-επιστημονικές υπηρεσίες.
Εναλλακτικά και για την Αττική ειδικότερα προτείνεται η ζώνη (Α) 1492-1518 λόγω κυρίως της καλύτερης διαθεσιμότητας ραδιοεξοπλισμού.
4. Συμφωνούμε με την διαυλοποίηση ανά 250 KHz (με εναλλαγή πόλωσης) για τις αναλογικές ζεύξεις ,με αυστηρή όμως τήρηση του ορίου απόκλισης διαμόρφωσης των +/-75KHz.
Επίσης θα πρέπει να υπάρχει και η δυνατότητα διάθεσης διαύλων 500 KHz για ακόμα καλύτερο λόγο σήματος προς θόρυβο στην λήψη ,σε περιπτώσεις που αυτό είναι ζητούμενο.
5. Καταλληλότερη θεωρούμε την 3η εναλλακτική ,διότι αυξάνει τον αριθμό των διαύλων και στην ζώνη των 1700-1710 MHZ ,ενώ παράλληλα διαθέτει την νέα ζώνη αποκλειστικά για χρήση ραδιοζεύξεων μεταφοράς ραδιοφωνικού προγράμματος.
Η αποκλειστική χρήση της ζώνης δημιουργεί καταλληλότερες συνθήκες εναρμόνισης και οι ομοιογενείς εκπομπές, σταθερό λόγο σήματος προς θόρυβο στην λήψη.
Επίσης η 3η εναλλακτική πρόταση, επιταχύνει το οριστικό πλάνο διαυλοποίησης, τροποποιώντας άμεσα και τα υφιστάμενα δικαιώματα στην ζώνη των 1700-1710 MHz.

ΣΧΟΛΙΑ


Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην κατανομή των συχνοτήτων εκπομπής και λήψης, για την αποφυγή ενδοδιαμορφώσεων και υπερφόρτωσης εισόδου των ενισχυτών των δεκτών, από τυχόν εκπομπές σε κοντινές συχνότητες και γειτονικά σημεία θέσης ,εκπομπής-λήψης.
Προτείνεται όπου είναι δυνατό, απόσταση συχνοτήτων 10 MHz μεταξύ εκπομπής και λήψης γειτονικών σημείων.
Ειδικότερα για την Αττική και το κέντρο εκπομπής Υμηττού, όπου πραγματοποιούνται οι περισσότερες λήψεις και οι ταυτόχρονες εκπομπές προς τούς αναμεταδότες της Αίγινας (η και αλλού), προτείνεται χρήση των δύο διαφορετικών ζωνών (στο μέγιστο δυνατό αριθμό), για την λήψη και την επανεκπομπή του ραδιοφωνικού προγράμματος.

Υπενθυμίζουμε τις Ερωτήσεις της Δημόσιας Διαβούλευσης
1. Συμφωνείτε με τις μεταβατικές διατάξεις χρήσης της ζώνης 1785-1800 MHz για τις υφιστάμενες ζεύξεις μεταφοράς ραδιοφωνικού προγράμματος (παρ. 3.2); Σε περίπτωση διαφωνίας τεκμηριώστε τη θέση σας.
2. Εκτιμάτε ότι υπάρχει ανάγκη διάθεσης νέας ζώνης ραδιοσυχνοτήτων αποκλειστικά για αναλογικές ζεύξεις μεταφοράς ραδιοφωνικού προγράμματος ή/και ψηφιακές ζεύξεις εύρους μικρότερου των 1,75 MHz;
3. Ποιά από τις υποψήφιες νέες ζώνες για ζεύξεις μεταφοράς ραδιοφωνικού προγράμματος της Αναφοράς (Παράρτημα) θεωρείτε ότι πρέπει να επιλεγεί και για ποιους λόγους;
4. Συμφωνείτε με το προτεινόμενο πλάνο διαυλοποίησης (δίαυλοι εύρους 250 kHz) και το σχήμα χορηγήσεων (ανά 250 kHz με εναλλαγή πόλωσης) στη νέα ζώνη; Εκτιμάτε ότι πρέπει να διατίθενται και δίαυλοί μεγαλύτερου εύρους π.χ. 500 kHz;
5. Ποια από τις τέσσερις προτεινόμενες εναλλακτικές του Κεφαλαίου 5 θεωρείτε καταλληλότερη και γιατί;

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση ΕΕΤΤ - Νοέμβριος 2016

ΠΗΓΗ: radiotvlink.gr